बेटी ब्यारी चलाणी छन दिन भर फेसबुक

“बेटी ब्यारी चलाणी छन
दिन भर फेसबुक “

“फोटो अपलोड करी पुछदन ‘हाउ इज माई लुक”

“ससुरा जी गोरु भैसो मा
जय्या छन,”

“सासु बिचारि बणी छिन कुक”

स्वामी जी ते बोलणी छन मैकु च भारी दुख”

“दैवर जिठाणा जी सब फ्रेन्ड बण्या छन”

“बाटा घाटा जखी देखा फेसबुक मा अड्या छन”

“जिठाणा ते कामेन्ट कना “माई ब्रो नाईस लुक”

“मैसेज मा लिखणा छन हे भूली मितै भि रुक”

“सुबेर बिटि रात तक आनलाइन हुया छन”

“हाय हैलो ‘हाउ आर यू’ सबू तै पूछणा छन।

“सासुन बोली चल ब्यारी बोण जोला

“गोरु भैसो कु घास ल्योला।

“जान्दा छा त जै ल्यावा नितर भुन फुक।

“बेटी ब्यारी चलाणी छन फेसबुक।

भैजी बिचारु होटल का तन्दूर मां रोन्दा फूक फूक

“भाभी जी फेसबुक मां लग्या छन टुक टुक।

“चार बच्चों की ब्वै छन अर फोटो सोलह साल की।

” फ्रैन्ड कमेन्ट कना लुकिन्ग कमाल ची।

“जिकुडि मां छोल अर आन्खियो मां चिन्गारी।

“धन धन हो म्यारा पहाडे की नारी।

“जुग राजी रे भग्यान जैन फेसबुक बणाई।

“दूर प्रदेश का लोगो ते त्वेन फेसबुक मां मिलाई”

रात कु मैसेज आई “हेलो हनी बनी क्या छे कन्नी,
तभरि सासु जिन पूछी ब्वारी क्य छे कन्नी,
सासु ते त मुंड हिले कि कुछ न बोली पर
फेसबुक पर रिप्लाई करी “कै कु हनी कै कु बनी ,यख मी पर ऐ गी सन्नी??

Latest comments

Today's Deals: Great Savings Booking.com Booking.com