सासु- ब्वारी रुणि किले छै?

  Garhwali
  By Garhwali

  5/5 stars (2 votes)

  सासु- ब्वारी रुणि किले छै?
  ब्वारी- जी क्या मि भैंस जन छौ?
  सास- न ब्वारी न ।
  ब्वारी- क्या मि कचोर्या छौं?
  सास- न भै न।
  ब्वारी- क्या म्यर गिचु उरख्याला जन च?
  सास- कु बोलणु तेकु इन।
  ब्वारी-क्या म्यारु नाक पकोड़ा जन च?
  सास-न बेटी न।
  ब्वारी-फिर गों वला मी खु किले बुलणा छिन की तू अपड़ी सासु जनि छै।
  सासु बेहोश…???

  Latest comments

  Today's Deals: Great Savings Booking.com Booking.com