Relations in Garhwali Language

  Garhwali
  By Garhwali

  5/5 stars (2 votes)

  Relations in Garhwali Language...रौ-रिस्तादार / सोति-गोति [गढ़वळिमा]

  Hindi-English-Garhwali

  1. नाना जी - grand father(maternal) - - नाना
  2. नानी जी- grandmother(maternal) - - नानि,
  3. परनाना - grand grandfather - बुढ़ा नाना ,
  4.परनानी - grand grandmother- बुढ़ि नानि
  5. दादाजी - grand father(paternal) - दादा
  6. दादी जी - grandmother(paternal)- दादि
  6. परदादा - grand grandfather - बुढ़ा दादा ,
  7. परदादी - grand grand mother- बुढ़ि दादि
  8. पिताजी - father - बुबाजि / बाबाजि
  9. माता जी - Mother - ब्वे / माँजि
  10. भाई - Brother - भुल्ला बडा भाई - elder brother - दिदा [बुलौंणौंतैं 'भैजि' बोलदन ]
  11. बहिन - Sister - भुल्लि बडी बहिन - elder sister - दिदि
  12. साला- Brother-in-law - स्याळु elder - जेठ्ठु
  13. साली - Sister-in-law - स्याळि elder - जेठ्सासु
  14. मौसी - aunt (maternal)- younger - काण्सी ब्वे
  15. मौसी(बडी) - aunt - जेठी ब्वे
  16. मौसा - मौसाजि
  17. मौसा(बडे)- बड़ा मौसाजि
  18. मामा जी - मामा
  19. मामी जी- मामी
  20. चाचा जी - uncle - चचा
  21. चाची जी - aunt - चचि
  22. ताऊ जी - uncle - बोडा
  23. ताई जी - aunt -- बोडि
  24. देवर - brother-in-law -- द्यूर
  25. देवरानी - sister-in-law-- द्यूराण
  26. फूफू जी - aunt - पूफुजि
  27. फूफा जी - uncle – मामाजि
  27. पुत्र--son -- नौनु (पौड़िमा अर टीरिमा) / लाड़ीक (टीरिमा) / गैठ्वा (उत्तरकाशीमा) / लौड़ (चमोलीमा)
  28. पुत्री--daughter --नौनि / गैठुड़ि / लौड़ि / ब्येटि [छोटी--काण्सी, बड़ी--जेठी/ठुल्ली]
  29. जीजा--brother -in -law -- भ्येना
  30. जेठ--brother -in -law -- जिठाणु
  31. जेठानी--sister -in -law --जिठाण
  32. सौतेली माँ-- step -father --मौस्याण ब्वे
  33. सौतेला पिता--step -mother -- कठबुबा
  34. माँ/पिताजी के मामाजी/पुफाजी -- बुढ़ाजि
  35. माँ/पिताजी की मामी/पुफु-- बुढ़िजि
  36. पति--husband --कजैं / खसम / मालीक / मन्यारु / मैंस / आदिम / घौरवळु
  37. पत्नी--wife --कज्याणि / जनानि / घौरवळि
  38. अध्यापक -- गुरुजि
  39. सोरा भारा- distant relatives
  40. अन्ग्डक्ट्या भै = सह्पति
  41.daughter in law- ब्वारि
  42. son in law-जवैं
  43. house husband-घरजवैं
  44. Children--नौना-बाळा
  45. Grandchildren-नाति-नतेण

  Latest comments

  Today's Deals: Great Savings Booking.com Booking.com