Garhwali Jokes

  Garhwali
  By Garhwali

  5/5 stars (1 votes)

  बच्चे को सुलाती माँ-

  अंग्रेज- Good night son

  देशी माँ - सो जाओ बेटा, शुभ रात्रि

  कुमाँउनी माँ- सैजा रे नैहुन्या... आब त भूत ले सी गै हुनेला.

  Latest comments

  Today's Deals: Great Savings Booking.com Booking.com